PONUKA JAZYKOVÝCH KURZOV Vytlačiť

Naša ponuka zahŕňa rôzne typy a kombinácie jazykových kurzov. Široká paleta možností štúdia  anglického jazyka je schopná pokryť potreby korporátnej klientely, aj potreby individuálnych záujemcov. Záujemcom radi zostavíme vlastný plán individuálnej alebo skupinovej výučby.

Polointenzívny kurz cudzieho jazyka

Organizačná forma vzdelávacej aktivity

Šesťsemestrálny kurz od začiatočníkov až po pokročilých, 1 x 4 alebo 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne vo forme skupinového (4-6 účastníkov), „duo/trio“ alebo individuálneho kurzu

Cieľ vzdelávacej aktivity

Získanie základných jazykových znalostí a zručností, ich upevnenie a rozvíjanie, aby účastníci po skončení šesťsemestrálneho štúdia dokázali ústne aj písomne komunikovať v anglickom jazyku na úrovni všeobecného jazyka a boli pripravení na zdokonaľovanie sa v tomto jazyku, prípadne na špecializáciu sa na odborný kurz cudzieho jazyka.

Cieľová skupina

Dospelí začiatočníci alebo mierne pokročilí, ktorí potrebujú ovládať aktívne anglický jazyk v písomnej aj ústnej forme pre ďalšie štúdium alebo vo svojom zamestnaní.

Profil absolventa

Absolvent kurzu ovláda všeobecný anglický  jazyk na pokročilej úrovni aktívne, dokáže komunikovať ústne aj písomne a je pripravený na ďalšie zdokonaľovanie sa vo všeobecnom anglickom jazyku, špecializáciu sa na odborný kurz anglického jazyka, prípravu na medzinárodnú alebo štátnu skúšku z anglického jazyka.

Metódy výučby

Metódy výučby sú zamerané na čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie, teda na všetky štyri jazykové zručnosti. Dôraz sa kladie na dialógy v skupine v rôznych životných situáciách, gramatické javy sú vysvetľované a okamžite precvičované v modelových vetách. Využívajú sa audiokazety, videokazety, CD ale aj iné doplnkové videoprogramy, pesničky, rozmnožené materiály na povzbudenie študentov. Študenti sú pravidelne testovaní po určitej časti prebraného učiva a na konci každého semestra. Pri menej ako 60% úspešnosti testu na konci semestra sa účastníkovi navrhne zopakovanie semestra.

Forma záverečnej skúšky

Záverečný písomný test po 2., 4. a 6. semestri.
Po úspešnom absolvovaní 2., 4. a 6. semestra sa vydáva osvedčenie o absolvovaní 1. a 2., 3. a 4. a 5. a 6. semestra polointenzívneho kurzu vydané podľa §8 ods. 1 zákona č.368/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v znení zákona č. 567/2001 Z.z.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

6 semestrov
Spolu: 655 vyučovacích hodín