MANAŽÉRSKE KURZY Vytlačiť

 

 

VaP Centrum, s.r.o. ponúka kompletné manažérske vzdelávanie od najnižších až po najvyššie manažérske pozície. Cieľom manažérskeho vzdelávania je komplexné zvládnutie a osvojenie si manažérskych zručností, kompetencií a celoživotný osobnostný rozvoj.

Manažérske vzdelávanie, zabezpečuje manažérom rozvoj osobnosti a vysokú úroveň ovládania soft skills, čím zabezpečuje trvalý prínos a pridanú hodnotu z práce manažéra.

Akreditácie a výuky kurzov

Takmer všetky kurzy manažérskeho vzdelávania ponúka VaP Centrum, s.r.o., ako kurzy akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Všetky kurzy a vzdelávacie aktivity prebiehajú pod vedením najlepších lektorov na Slovensku.

 

Komplexný rozvoj osobnosti

 

Tréning odporúčame

Manažérom rôznych úrovní.

 

Ponúka kurzy:

Asertivita

Zvládnutie základných zručností v spoločenskej konverzácii, pracovných vzťahoch, jednorázových, opakovaných odmietnutiach.

Konflikty a ich riešenie

Čo je konflikt. Zdroje konfliktov, spôsoby riešenia konfliktov, ich asertívne riešenie a zvládnutie komunikácii v špecifických situáciách.

Stres - zvládanie záťažových situácii

Stres a úspešné zvládanie pracovného výkonu a roly v každodennej praxi. Získanie základných zručností pre zvládnutie stresu jednorázových, opakovaných odmietnutiach, pocitu permanentnej neistoty bezmocnosti a beznádeje.

Komunikačné zručnosti

Pripraviť nových pracovníkov na profesionálnu komunikáciu s klientom, zabezpečiť vysokú úroveň prezentácií firmy a jej produktov, naučiť účastníkov pozorne vnímať potreby klienta a vhodne reagovať na jeho požiadavky.

Argumentačné zručnosti

Absolventi kurzu sa naučia prístupy a stratégie pri vyjednávaní, taktiky vyjednávania, taktiky obchodného rokovania, zásady komunikácie.

Prezentačné zručnosti

Osvojíte si zručnosti potrebné na presvedčivú prezentáciu svojej osobnosti, zámerov alebo firmy.

Obchodné zručnosti

Absolvent získa prehľad o osobných predpokladoch úspešného obchodného reprezentanta, dozvie sa ako zorganizovať, pripraviť a viesť stretnutia s obchodnými partnermi, ako efektívne komunikovať a vytvárať dobrý imidž firmy  vo vzťahu ku klientom.

Manažérske zručnosti

Modulovo koncipovaný kurz umožňuje cielene rozvíjať požadované zručnosti klientov. Svojou flexibilitou zvyšuje efektívnosť vzdelávacích aktivít. Súčasne významne uspokojuje potrebu zamestnávateľov, pripraviť pracovnú silu schopnú plniť viacero kumulovaných funkcií.

Vedenie tímov a tímová spolupráca

Zlepšíte a rozviniete si zručnosti pri tvorbe a vedení tímov a zistíte možnosti na prehodnotenie vlastnej preferenčnej roly v tíme.

Koučing

Nájsť cestu riešenia s rešpektom voči sebe i voči druhým. Koučovanie firme prináša jasnejšiu pracovnú atmosféru, priamejšiu komunikáciu a minimalizuje priestor pre intrigy.

Hodnotiaci rozhovor

Oboznámite sa s významom hodnotenia výkonu pracovníkov, s princípmi prípravy a realizácie hodnotiaceho rozhovoru a posilnite si zručnosti potrebné na vedenie hodnotiaceho rozhovoru.

 

Odporúčaná dĺžka tréningu
2 dni